סיכום ועדה פיזית מתאריך 4-12-19

לצפיה במסמך סיכום ועדה 4-12-19 לחצו כאן

14-12-19
סיכום ישיבת הועדה הפיזית 19.12.4
נוכחים:
מינהל קהילתי: רוני סילפן )מנהל המינהל( אביגיל השקס )מתכננת אורבנית(, הדס צין )עו"ק(
הנהלה: נתנאל פישר )יו"ר ההנהלה(, שרית חפץ, מזל טוויל
חברי הועדה הפיזית: דן אמיר, יובל שיפריס, רובי שקד, הרב בגין קלימי, עדי חפצי, לביא ביגמן,
יעקב פראן, יקותיאל גלעד, עמיחי רגב, תמר נווה
אורחים: ששון שבו )מנהל רובע מערב(, ליאור שלם )מתכנן רובע מערב(
מיקום: מינהל קהילתי 'גנים', דהומיי 7
סדר יום:
1 .הכרות עם המבנה הארגוני של העירייה ואגפים שונים הרלוונטיים לתכנון ותפעול בשכונה-
ששון שבו
2 .סקירת תכניות הבנייה הנמצאות בשכונה- אביגיל השקס וליאור שלם
3 .בנק המטרות 2020 של רובע מערב לאזור קרית מנחם, עיר גנים וגבעת משואה- ששון שבו
4 .בנק המטרות של הועדה הפיזית- יובל שיפריס, שרית חפץ ואביגיל השקס
1 .המבנה הארגוני של העירייה
ששון שבו הציג את מבנה העירייה והאחריות של מנהל הרובע אל מול השכונה. ברובע יש מנהל
)ששון(, מתכנן )ליאור( ורכז ביטחון קהילתי )רב"ק( העובד בתחום החירום. למנהל הרובע יש
קשר שוטף מול תושי"ה )תחבורה ופיתוח תשתיות(, שפ"ע )שיפור פני העיר( והתכניות של
העירייה לגבי השכונה בראי השנתי והחומש הקרוב. כמו כן תחום האחריויות של מנהל הרובע
הם:
- ניקיון תפעול ושיפור המרחב השכונתי.
- פרויקטים של שיפוץ רחובות גנים ופארקים.
- קשר עם המתכנן השכונתי בנושאים הבאים מהתושבים או שצורכים שיתוף ציבור-
פניות 106 מתגלגלות, צרכי התושבים בנושא שיפור המרחב וכו'.
2 .נושאים על הפרק ובנק מטרות 2020 של הרובע
- ניקיון- פחי אשפה טמוני קרקע- תוך 3-2 שנים בכל העיר.
- תקציב תוספתי לנושא ניקיון וטיפוח שפ"פים.
- שדרוג רחוב הנרד כמו קוסטה ריקה- צריך שיתוף ציבור הולם. השחקנים הם שפ"ע
ואז הרובע והמתכננת השכונתית מגשרים עם השכונה.
- הפיכת כביש לחד סטרי- אם יש צורך כזה בשכונה צריך להראות שיש צורך
משמעותי בנושא )כמות אנשים גדולה שרוצים( ואז מעבירים לרובע שמעבירים
לתושי"א שבוחנים את הנושא ברמה המקצועית.
- גנים לשיפוץ השנה- בגבעת משואה וגן חצץ בקוסטה ריקה- שיתוף ציבור לבחירת
מתקנים בהינתן המכרז אליו אביגיל )ועוד נציג מהשכונה( יצטרפו לבחון את
האופציות.
- תוספת קולטנים לניקוז בקוסטה ריקה- סיום השדרוג.
- מתקני כושר מתחת לרחוב קוסטה ריקה.
3 .ליאור שלם- הפן התכנוני בשכונה
- כדי להפוך שכונה לאטרקטיבית צריך עוד בשלב התכנון לבחון כמה דברים:
i .מוסדות ציבור חזקים ופארקים מוארים ומשופצים )פארק האסבסטונים
מתוכנן לקבל תקציב של 70 מיל' ש"ח לתכנון ושדרוג(
ii .חזיתות של מגדלים- מתוכננים באופן המשמש את הציבור ויוצר מערך
שכונתי אורבני נעים לתושבים.
iii .מעברים משודרגים וממונעים- דרגנועים מעליות וכו'.
- דהומיי 8 כדוגמא לתכנית בתחילת דרכה- היה דיון אצל אדריכל העיר ויש תשריט-
חשוב לחפש את המקום בו אנחנו נכנסים לפני שלב ההתנגדויות כדי להשפיע באופן
מירבי.
i .יש 12 אגפים שצריכים לחתום על התכנית לאחר הבעת חוות דעת ולאחר
מכן התכנית עולה לוועדה מקומית/מחוזית לדיון להפקדה- כדאי לבחון
את האופציה שאנחנו נהיה אחד מהגורמים האלו ששולחים חוות דעת בזמן
הזה ויכולים לדרוש שינויים בהינתן הדיונים בשיתוף הציבור ובוועדה
הפיזית.
- צריך לעשות ישיבה/סדנה על המושגים והשפה התכנוניים והתהליך התכנוני כדי
ליישר קו בו נוכל לדבר באופן מקצועי על תכניות.
- התחדשות עירונית- מושגים כמו תקן 21 ,גו-נו-גו שיתו[י ציבור של המינהלת מסלול
יזמי או מסלול העירייה- כל אלו מונחים חשובים בתחום.
4 .בחינת תכניות עם אביגיל
- נבחנו רישמת התכניות הנמצאות בשכונה:
- קוסטה ריקה 37-25 – 7 ביניינים- מ-175 יח"ד ל- 740 יח"ד. דיון להפקדה ב-12.17.
- פל"א נדל"ן- 428 יח"ד. מאושר אך יש תכנית חדשה להסדיר את חלוקת השטח
שיצרה בעיות.
- קולומביה- מאושר- 2 ביניינים של 32 קומות. 3 ביניינים של 10 קומות.
- דהומיי 6-4 ומרכז מסחרי- היה דיון לבחינה וקהתקבלה מצגת התחלתית
- הנורית- היה דיון בותמ"ל 19.11.11
סיכום:
 יש ישיבה ביום א 2.8 בנושא קוסטה ריקה 37-25 .
 פגישה בנושא הבה"ת ב12.18 יש לקרוא את הבה"ת מראש ולבוא מוכנים לישיבה עם
הערות
 פגישה בנושא תכנית האב ב2020.1.5 -יש לבוא מוכנים לאחר קריאת החומרים.
 בנק מטרות שכונתיות- טבלה משופרת שיובל שיפריס הכין- יש לעדכן אותה כל כמה
זמן עם הבקשות של הציבור ולהראות לשבו בישיבות שוטפות עם אביגיל.
רשמו- לביא ביגמן, אביגיל השקס
העתקים- הנהלה, אתר אינטרנט מינהל קהילתי

powered by ATARIX