סיכום ועדה פיזית מתאריך 10-10-19

לצפיה במסמך סיכום ועדה 10-10-19 לחצו כאן

4-11-18
סיכום ישיבת הועדה הפיזית 19.10.10
נוכחים:
מינהל קהילתי: אביגיל השקס )מתכננת אורבנית(, הדס צין )עו"ק(
הנהלה: נתנאל פישר )יו"ר ההנהלה(, שרית חפץ
חברי הועדה הפיזית: דן אמיר, יובל שיפריס, רובי שקד, הרב בגין קלימי, עדי חפצי, לביא ביגמן,
יעקב פראן
מיקום: מינהל קהילתי 'גנים', דהומיי 7
סדר יום:
הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה
1 .קביעת סטינג חדש לוועדה
2 .בחירת נושאים שנתיים
3 .הצעות לשיפור
1 .קביעת סטינג חדש לוועדה
הוועדה תיפגש אחת לחודש בימי שלישי בשעה 00:20 .זימונים נשלחו במייל.
במידה וקיים חומר רלוונטי הוא ישלח לפני הישיבה כדי שחברי הועדה יוכלו להגיע מוכנים
לפגישה.
בתחילת כל פגישה, עשר דקות יוקדשו לעדכונים על תכניות ונושאים שעל הפרק.
תתי וועדות- נתנאל הציעה להתחלק לתתי ועדות, כל ועדה תעסוק בתחום/נושא/תכנית
מסוימת. המטרה היא להעמיק בתחומים בהם אנחנו עוסקים ולחלק את האנרגיות בצורה
יעילה.
2 .בחירת נושאים שנתיים
הצעות לתתי ועדות:
 צוות נורית- יובל שיפריס, לביא ביגמן.
 איכות סביבה- דן אמיר, שרית חפץ.
 תחבורה- ?
 שיתוף ציבור- )בחינת דרכים שונות כמו מפגשים, רשתות חברתיות כו' ליעל את העברת
הידע החשוב לתושבים( ?
תפעול ומעקב אחרי תכניות עבודה:
 בנק המטרות- יש לעדכן את הבנק ולהכניס אותו לדרייב המשותף.
 מעקב אחרי תכניות התחדשות עירונית על ידי טבלה משותפת בדרייב ופגישה רבעונית עם
נציג מחברת מוריה.
אביגיל פותחת דרייב משותף עם טבלאות מעקב.
3 .הצעות לשיפור:
שיפור מערך העדכונים הן בנושא תכניות והן בנושאים התפעוליים במרחב הציבורי השכונתי-
עם הדרייב שיפתח, ועדכונים בתחילת כל מפגש.
 נושאים תכנוניים- דרך הקשר של אביגיל עם גורמים שונים בתכנון בעירייה.
 נושאים תפעוליים- קשר שוטף עם שבו והבנת המבנה הארגוני של העירייה כדי לדעת
למי צריך לפנות להתעדכן על פרויקטים.
קריאת חומרים לפני ישיבות ולפני פגישות שיתופי ציבור- כדי להיות מוכנים לפגישות וישיבות, יש
להפיץ חומרים בנושאים הרלוונטיים כדי שהדיון יהיה יעיל.
הסתכלות כוללת על עתיד השכונות ומטרות העל- יש לבחון את הנושא של גיבוש חזון כללי לראיית
עתיד השכונות, הן מבחינת נראות והן מבחינת הצביון. כך תכניות לא יבחנו באופן נקודתי ללא מבט
על מסודר.
4 .נושאים נוספים:
 סוגיית החניה- קיים מחסור בחנייה, אביגיל מבצעת תהליך איתור מגרשים לחנייה.
 כיצד להפוך את התהליך שהוועדה מובילה לתהליך פרודוקטיבי ומשמעותי לכלל
המשתתפים?
 תכנית מורדות משואה- בעקבות דיונים של הוועדות השונות נוצר מסמך החלטה שכולל
המלצה של הוועדה בנושא גישור בין קרית מנחם עם גבעת משואה דרך גשר מעל קוליץ
שיכלל בתכנית.
 תכלול- הסתכלות כוללת על עתיד השכונות ומטרות העל- צורך בגיבוש חזון כללי לעתיד
השכונות, הן מבחינת נראות והן מבחינת הצביון. אחד מהמפגשים יוקדש לנושא.
 תחום הסביבתי- הועלה הרעיון של יצירת צוות הבוחן את התחום הסביבתי בשכונה
)מתוך כך הוצע למצוא את הגורמים האחראים לתחום בעירייה- דוגמא היא עקירת
העצים ברכס לבן- ניתן להעביר את העצים לשכונה(
סיכום:
תיקבע עם ששון שבו וליאור שלם פגישה המעדכנת את הוועדה על הנעשה בשכונה בתחומי התכנון
והתפעול. שבו גם יציג את המבנה האירגוני של העירייה בכדי שיהיה ידע בנושא מי אחראי ומי אנשי
המפתח בכל סוגיה הרלוונטית לשכונה.
רשמה- אביגיל
העתקים- הנהלה, אתר אינטרנט מינהל קהילתי

powered by ATARIX